Algemene voorwaarden

Disclaimer

Door het deel te nemen aan cursussen, coaching of evenementen aangeboden door CryptoCave, erkent en verklaart de deelnemer dit te doen geheel op eigen risico. Hij verklaar bij deze, in eigen naam en in naam van elke van zijn gezinsleden en erfgenamen, onvoorwaardelijk en definitief af te zien van elke vorm van claim en recht tot schadeloosstelling ten aanzien van de organisator ter compensatie van mogelijk geleden materiële schade of lichamelijke letsels, incl. overlijden, ongeacht of deze het gevolg is en zijn van eigen schuld, fout, onoordeelkundig handelen of nalatigheid. De uitgever geeft geen garantie over de juistheid van de informatie in deze cursus. Het kan gebeuren dat informatie onvolledig of mogelijks niet correct is. Alle gedeelde informatie in cursussen, coaching of evenementen zijn educatief van aard en weerspiegelen onze persoonlijke mening en kunnen op geen enkele manier gezien worden als sluitend ondernemers, -investeringsadvies of beleggingsadvies. Alle genomen acties blijven steeds de volledige persoonlijke verantwoordelijkheid van de deelnemer. We wijzen dan ook elke aansprakelijkheid af voor de persoonlijke keuzes en de ermee samenhangende gevolgen (zowel voor directe en indirecte schade) die de gebruiker maakt op basis van gegevens die hij/zij in deze cursussen, coaching of evenementen terugvindt. Deze vrijwaring geldt zowel ten aanzien van CryptoCave als voor elke van de hieronder vermelde partijen welke mogelijks zijn betrokken, rechtstreeks of onrechtstreeks, bij de organisatie van de cursussen, coaching of evenementen: CryptoCave, De Crypto Expert, Trade Premium, CryptoSchool, Fairtrader, Hodlmans, zijn zaakvoerders, personeel, onderaannemers, consultants, vertegenwoordigers of hostessen, de instructeurs, elk bedrijf of organisatie verbonden aan deze cursussen, coaching of evenementen.

Algemene Voorwaarden

CryptoCave is een samenwerking van: 

CryptoSchool
Gwen Busseniers
Akkerstraat 12
3111 Wezemaal
+32 496 40 13 80

Trade Premium
Tim Broekmans
Motstraat 2A2
3580 Beringen 
Jim Cabus
Prins Boudewijnstraat 8
2070 Antwerpen

De Crypto Expert
Sonny Mulder
Weg naar as 115, bus 24
3600 Genk

Hodlmans
Steven Reekmans
Kremerstraat 18
3520 Zonhoven

Fairtrader, deel van Pinkflow B.V.
Stijn Portier
Ooststraat 15
8650 Houthulst

Jim Cabus is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Gwen Busseniers is de Functionaris Gegevensbescherming van CryptoCave. Zij is te bereiken via info@cryptocave.be

Persoonsgegevens die wij verwerken

CryptoCave verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@cryptocave.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

CryptoCave verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

CryptoCave neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van CryptoCave) tussen zit. CryptoCave gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

CryptoCave bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Persoonsgegevens > 15 jaar > communicatie en marketing
E-mailadres > 15 jaar > communicatie en marketing

Delen van persoonsgegevens met derden

CryptoCave verstrekt alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, persoonsgegevens aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

CryptoCave gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door CryptoCave en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@cryptocave.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

CryptoCave wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/verzoek-klacht-indienen

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

CryptoCave neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@cryptocave.be.